دسته: همکاران

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان تهران

انبوه سازي و انبوه سازان مسكن، شرايط دشوار و بحراني را مي گذرانند، فقدان ساز و كارهاي مناسب كنترل و هدايت توليد و توزيع مسكن، نارسايي هاي جدي در زمينة قوانين و مقررات اداري، حقوقي و قانوني براي توليد انبوه مسكن، ناهماهنگي سياست‌هاي اعتبار بانك‌ها با نيازهاي توليد انبوه مسكن، پراكندگي و عدم پيوندهاي صنفي بين فعالان اين رشته و بسياري مشكلات ديگر، شرايطي را فراهم آورده است كه موجب نگراني جدي انبوه سازان مسكن و مديريت ملي توليد و توزيع مسكن شده است. تجميع نيروها و تشكيل سازماني براي رويارويي با مشكلات ذكر شده، بهمراه زمينه سازي براي تدارك آينده‌اي به سامان براي انبوه سازي مسكن، انگارة تشكيل انجمن صنفي انبوه سازان مي‌باشد. در راستاي تشخيص ضرورت و تحقق اهداف فوق، مجموعه‌اي از انبوه سازان مسكن با درك شرايط كنوني و تحليل عوامل و گرايش هاي موجود با اين باور كه انجمن صنفي انبوه سازان مسكن در سراسر كشور مي‌تواند زمينه ساز انجام اين مهم باشد، تشكيل چنين نهادي را انتخاب كردند. هيئت مؤسس و در تداوم آن هيئت مديره در طول فعاليت خود گام‌هايي در جهت تثبيت موقعيت و جذب هر چه بيشتر همكاران برداشته است.
تماس با ما

نماد ساماندهی

شماره تماس : 0465003 912 98+

پست الکترونیک: Info@atlastos.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بن بست آذرنوش

Scroll to Top